Laatst geüpdate: 27 Mei 2024

Lees onze Growingpaper B.V. Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig door. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw toegang, gebruik en bestellingen op www.growingpaper.nl, www.growingpaper.be & www.growingpaper.de. Door het plaatsen van een bestelling bij Growingpaper B.V. verklaar je onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden in de versie die geldt op het moment van bestellen. Meer informatie over Growingpaper B.V., zoals haar vestigingsadres, is te vinden in onze Colofon

Onze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op het gebruik van en gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Growingpaper B.V. en een klant via een van haar afzonderlijke sites die toegankelijk zijn via de tabbladen in de Site-header, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Daarnaast hanteren wij andere voorwaarden en beleidsregels die deze Voorwaarden aanvullen, zoals hieronder uiteengezet, waaronder ons Privacy- en Cookiebeleid, dat beschrijft hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, en ons BTW-beleid, dat meer informatie geeft over het BTW-tarief dat van toepassing kan zijn op een bestelling die op onze site is geplaatst.


Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan leverancier opdracht heeft gegeven tot het produceren of leveren van goederen, het verrichten van diensten of het verrichten van werkzaamheden;
 • Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of voorafgaande aan enige opdracht een eventuele offerte heeft uitgebracht, dan wel anderszins met de opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever tot het produceren of leveren van zaken, het verrichten van diensten of het verrichten van werkzaamheden;
 • Aanbod/voorstel: elk aanbod van de leverancier tot het aangaan van een overeenkomst;
 • Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere apparaten bestemd voor het opnemen, bewerken, verzenden of kopiëren met behulp van apparatuur of voor het openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de ruimste zin des woords;
 • KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, gevestigd te Schiphol-Rijk, Nederland
 • Persoonsgegevens: persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) van de General Data Protection Regulation (GDPR);
 • Verwerking/Verwerking van persoonsgegevens: verwerking in de zin van artikel 4 lid 2 van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Artikel 2: Toepasbaarheid

 1. Door deze Site en de bijbehorende software tools, applicaties of enige andere dienst van Growingpaper B.V. te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiebeleid en de volgende Algemene Voorwaarden en aan enige aanvullende voorwaarden, beleidsregels, richtlijnen, beperkingen of regels die kunnen worden geplaatst in verband met specifieke secties of diensten van deze Site (gezamenlijk de “Aanvullende Voorwaarden”). Al deze Aanvullende Voorwaarden worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in de overeenkomst die door Growingpaper B.V. en u, de klant, wordt aangegaan op het moment dat u toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van de desbetreffende sectie, dienst of functie, of op andere wijze hebt ingestemd met de toepasselijkheid ervan. Deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden waarmee jij hebt ingestemd, vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, verklaringen en afspraken.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen leverancier en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op aanbiedingen, aanvaardingen, offertes, opdrachtbevestigingen en andere (rechts)handelingen van leverancier, al dan niet in elektronische vorm.
 3. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Aanvaarding van de toepasselijkheid van de (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever op een overeenkomst op deze wijze houdt in geen geval in dat die voorwaarden ook stilzwijgend van toepassing zullen zijn op een eventueel later gesloten overeenkomst.
 4. Indien deze leveringsvoorwaarden op enige overeenkomst van toepassing zijn geweest, zijn zij - zonder dat dit afzonderlijk tussen partijen hoeft te worden overeengekomen - automatisch van toepassing op iedere nadien tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij voor de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 5. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen overeenkomen die wel rechtsgeldig zijn, maar zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke strekking.
 6. Indien in een overeenkomst wordt afgeweken van één of meer bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. De overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden blijven in dat geval onverkort van toepassing.
 7. Indien van deze leveringsvoorwaarden vertalingen zijn verstrekt, heeft de versie in de Engelse taal voorrang boven de versie(s) in een andere taal.

Artikel 3: Aanbieding

 1. Al onze aanbiedingen en acties zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelling. Growingpaper B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren. Een overeenkomst tussen u en Growingpaper B.V. komt tot stand onder voorbehoud van acceptatie van de bestelling door ons en komt tot stand op het moment dat u de orderbevestiging per e-mail ontvangt.
 2. Het enkele uitbrengen van een offerte, al dan niet voorzien van een prijsopgave, begroting, kostenbegroting of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 3. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts door een al dan niet elektronische schriftelijke kennisgeving zonder afwijkingen worden aanvaard. Elk aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien het niet binnen één maand is aanvaard, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is genoemd.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van de leverancier binden de leverancier niet.
 5. Een door de afnemer binnen de geldigheidsduur aanvaard aanbod kan door de leverancier binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding door de afnemer worden herroepen zonder dat dit voor de leverancier tot enige verplichting tot vergoeding van de hierdoor door de afnemer geleden schade leidt.
 6. Indien de opdrachtgever aan de leverancier met het oog op het uitbrengen van een aanbieding gegevens, inlichtingen, tekeningen e.d. verstrekt, mag de leverancier op de juistheid daarvan vertrouwen en zijn aanbieding daarop baseren. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten en annulering

 1. Met inachtneming van alle overige bepalingen in deze leveringsvoorwaarden komt een overeenkomst pas tot stand
  1. door aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod;
  2. door schriftelijke opdrachtbevestiging van een (mondelinge of schriftelijke) opdracht van de opdrachtgever, anders dan op basis van een offerte;
  3. door feitelijke uitvoering door de leverancier van de opdracht van de opdrachtgever.
 2. De overeenkomst treedt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie die tussen partijen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, hoezeer deze ook mogen afwijken van of strijdig zijn met de overeenkomst.
 3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden slechts na schriftelijke aanvaarding daarvan door de leverancier. De leverancier is niet verplicht wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst te accepteren en is gerechtigd te verlangen dat een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten. De leverancier is gerechtigd de kosten die verband houden met de wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst aan de afnemer door te berekenen.
 4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van de leverancier binden de leverancier jegens de opdrachtgever slechts indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door de leverancier schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bekrachtigd of bevestigd. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de opdrachtgever de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade vallen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in ieder geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding op de uit te voeren overeenkomst heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeschakelde diensten en opslag.
 5. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieken als bedoeld in artikel 13 is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijzen

 1. De in een aanbieding of overeenkomst genoemde prijzen zijn in euro's en zijn - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven - exclusief kosten van verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumentatie, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfkosten en exclusief omzetbelasting en/of heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, van welke aard ook.
 2. De door de leverancier opgegeven prijs voor de door de leverancier te verrichten werkzaamheden geldt uitsluitend voor de uitvoering conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen betaling van het voor dit gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of van een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meer overeenkomsten met gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs worden berekend op basis van de toen gebruikelijke productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven, waarbij de prijzen worden gehanteerd zoals die golden ten tijde van het aangaan of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.
 5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is opgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging van de prijs vastgesteld op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen

 1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, samenhangende met andere arbeidsvoorwaarden, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in wisselkoersen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra arbeidsintensieve tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanvoer van de door opdrachtgever te leveren materialen of producten en alle soortgelijke leveringen door opdrachtgever die leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan hij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of redelijkerwijs niet te voorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen of producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties, met inbegrip van auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van de werktekeningen, modellen en zet-, druk- en andere proeven. De leverancier zal aan deze wijzigingen binnen de grenzen van de redelijkheid meewerken
   indien de inhoud van de door leverancier te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de afnemer de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient echter te geschieden op de door de leverancier aangegeven wijze indien de afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is de afnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
 2. In geval van een overeengekomen levering in gedeelten is de leverancier gerechtigd na levering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte, tevens betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld kosten van zetwerk, litho's en drukproeven.
 3. De afnemer is te allen tijde, en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, verplicht op eerste verzoek van de leverancier gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te doen en/of zekerheid te stellen voor de ingevolge de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder al te veel moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier worden aangevuld tot voldoende zekerheid. Indien en zolang de afnemer in gebreke is met de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van de door de leverancier verlangde zekerheid, is de leverancier gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten.
 4. Indien de afnemer niet tijdig betaalt als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de afnemer wegens de vertraging in de voldoening van het verschuldigde bedrag vanaf de 31e dag na factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, dan wel indien van toepassing, de wettelijke rente. De leverancier is gerechtigd één/twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over iedere maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de lopende rente gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100 onverminderd het recht van de leverancier om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn. Indien de afnemer consument is, kan de leverancier ter zake van de buitengerechtelijke kosten aanspraak maken op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten zoals vastgesteld en berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - nadat verzuim is ingetreden - door de afnemer-consument na aanmaning niet binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag na aanmaning is voldaan.
 6. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de openstaande kosten en/of rente en vervolgens van opeisbare oudste openstaande facturen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 8. Onverminderd de bepalingen van dwingend recht is de opdrachtgever niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van de leverancier jegens de opdrachtgever.
 9. De leverancier is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met enige schuld die de leverancier mocht hebben jegens de opdrachtgever of jegens andere aan de opdrachtgever gelieerde natuurlijke personen/rechtspersonen.
 10. In de volgende gevallen worden alle vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar:
  a) indien na de totstandkoming van de overeenkomst aan de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden die de leverancier goede grond geven te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, zulks geheel ter beoordeling van de leverancier; b) indien na de totstandkoming van de overeenkomst de leverancier  verplichtingen niet zal nakomen, zulks geheel ter beoordeling van de leverancier;
  b) indien leverancier opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in lid 3 van dit artikel en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende onvoldoende is;
  c) in het geval van een aanvraag tot liquidatie of aanvraag tot surseance van betaling van de cliënt, liquidatie of overlijden of faillissement van de cliënt of - indien de cliënt een natuurlijk persoon is - de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is op de cliënt.
 11. Voor bestellingen met een totale waarde van meer dan €7.500 is een vooruitbetaling van 50% van het totaalbedrag vereist voordat we beginnen met printen. De resterende 50% dient te worden voldaan binnen 30 dagen na levering van de bestelling.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op de locatie waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent. Digitale leveringen geschieden aan het daartoe door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres of (voor risico van de opdrachtgever) door het uploaden naar een externe server, dan wel door het beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de leverancier.
 2. De leverancier is niet verplicht de (geproduceerde) goederen en/of de te verrichten diensten in gedeelten te leveren.
 3. De opdrachtgever is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren goederen of diensten. De opdrachtgever is, ook zonder daartoe te zijn aangemaand, in verzuim indien hij de te leveren zaken niet op eerste verzoek van de leverancier bij deze afhaalt of, indien van toepassing, weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen waartoe de afnemer krachtens enige overeenkomst is gehouden, heeft voldaan, met inbegrip van rente en kosten. Tot dat tijdstip is de afnemer verplicht de door de leverancier geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van de leverancier te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 5. In geval van levering van zaken aan de opdrachtgever in een ander gebied dan Nederland, geldt voor de betreffende zaken - indien en zodra zij zich bevinden op het grondgebied van het betreffende land - naast het hiervoor in lid 4 bedoelde eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens het hiervoor in lid 4 bedoelde eigendomsvoorbehoud van het recht van het betreffende land, zulks met dien verstande dat ten aanzien van de overeenkomst voor het overige uitsluitend Nederlands recht van toepassing is.
 6. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
 7. Nadat de leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde zaken afhalen. De afnemer staat de leverancier toe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.
 8. Indien vervoer van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. Onder de kosten van vervoer zijn in ieder geval begrepen in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen en alle andere kosten die verband houden met het vervoer en de levering van de zaken door de leverancier, van welke aard ook. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Het risico van de aan de klant te leveren goederen gaat over op de klant af magazijn van de leverancier, of het magazijn van de door de leverancier ingeschakelde derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst. Alle goederen worden steeds verzonden op risico van de klant. Tenzij de opdrachtgever de leverancier tijdig verzoekt de goederen tijdens het transport voor rekening en risico van de opdrachtgever te verzekeren (en/of anders bepaald in de overeenkomst), worden de goederen door of namens de leverancier onverzekerd verzonden. Onder transport wordt mede verstaan transmissie van gegevens met behulp van enig technisch middel.
 10. De leverancier heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen op het overeengekomen tijdstip ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever in haar magazijn of het magazijn van een door de leverancier ingeschakelde derde. Het door of namens de opdrachtgever ondertekende afleveringsdocument en/of begeleidende bijlagen van de vervoerder is/zijn dwingend bewijs van de aflevering door de leverancier van de op het afleveringsdocument en/of begeleidende bijlagen vermelde goederen. Het in ontvangst nemen van de goederen door de vervoerder van de leverancier geldt als bewijs dat deze uiterlijk in goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel blijkt uit de vrachtbrief of het afleveringsbewijs.
 11. De leverancier is niet verplicht de te leveren zaken op te slaan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Indien de afnemer weigert de ter levering aangeboden dan wel ter beschikking gestelde zaken in ontvangst te nemen, zal de leverancier de betreffende zaken gedurende 14 dagen na de datum van aanbieding opslaan op een door de leverancier te bepalen plaats. Na het verstrijken van deze termijn is de leverancier niet langer verplicht de door de opdrachtgever bestelde goederen ter beschikking van de opdrachtgever te houden en is de leverancier gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. De afnemer blijft niettemin gehouden tot nakoming van de overeenkomst door de desbetreffende goederen op eerste verzoek van de leverancier tegen de overeengekomen prijs af te nemen, terwijl de afnemer tevens gehouden is tot vergoeding van de schade van de leverancier die voortvloeit uit de eerdere weigering van de afnemer om de desbetreffende goederen in ontvangst te nemen, waaronder opslag- en transportkosten.

Artikel 9: Leveringstermijn

 1. Een door leverancier opgegeven levertijd heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat het een fatale termijn betreft. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft in ieder geval geen recht op schadevergoeding. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtgever evenmin recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de in de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn het gevolg is van opzet of grove schuld van de leverancier.
 2. De binding van leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van het werk, de zaak of het product of de dienst wenst aan te brengen of opdrachtgever het bepaalde in lid 1 van artikel 11 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij het geringe belang van de wijziging of het geringe oponthoud leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk structureel vastgestelde verdeling van productiecapaciteit.
 3. Bij de uitvoering van de overeenkomst is de afnemer jegens de leverancier gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder het tijdig beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van ondeugdelijke leveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 11 en de leden 1 en 2 van artikel 17 van deze leveringsvoorwaarden.
 4. Bij niet-naleving door de afnemer van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel en lid 3 van artikel 7, is een overeengekomen uiterste termijn niet meer bindend en is de afnemer in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier is vereist. De leverancier is alsdan, onverminderd de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld. De leverancier zal de overeenkomst alsdan alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 5. De levertijd wordt ook verlengd met de duur van de opschorting indien er sprake is van opschorting van de verplichting door de leverancier om een andere reden dan de hiervoor in lid 4 bedoelde tekortkoming van de afnemer.

Artikel 10: Keuring bij aflevering

 1. De opdrachtgever is gehouden zich terstond na de aflevering ervan te overtuigen dat de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier terstond schriftelijk, al dan niet langs digitale weg, van het tegendeel in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient deze controle en de desbetreffende mededeling uiterlijk 14 dagen na aflevering te doen.
 2. De leverancier is steeds gerechtigd een eerdere ondeugdelijke prestatie te vervangen door een nieuwe deugdelijke prestatie, tenzij het verzuim niet meer kan worden hersteld.
 3. De prestatie wordt tussen partijen geacht deugdelijk te zijn verricht indien de opdrachtgever de inspectie of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet tijdig heeft verricht.
 4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, wordt deze termijn verlengd tot uiterlijk het moment waarop de inspectie respectievelijk de kennisgeving van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 5. De prestatie van de leverancier geldt in ieder geval als deugdelijk indien de afnemer het geleverde, of een gedeelte van het geleverde, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft genomen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 6. Onverminderd het bepaalde in dwingend recht schorten klachten, van welke aard ook, over de uitvoering door de leverancier van de overeenkomst of de deugdelijke nakoming daarvan door de leverancier, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op. Klachten van welke aard dan ook kunnen slechts schriftelijk aan de leverancier worden gemeld.
 7. Onverminderd het bepaalde in dwingend recht rust op leverancier geen enkele verplichting ten aanzien van een ingediende reclame indien opdrachtgever niet tijdig en volledig aan al zijn verplichtingen jegens leverancier (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
 8. Een reclame met betrekking tot door de leverancier geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden of verleende diensten kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren goederen en/of werkzaamheden of diensten, ook niet indien de nog te leveren goederen en/of verrichte werkzaamheden of diensten ter uitvoering van dezelfde overeenkomst zijn of worden geleverd.
 9. Indien goederen bij levering ontbreken, dient de klant dit binnen de 7 dagen na levering schriftelijk te melden aan de leverancier. Bij melding na het verstrijken van deze termijn worden de ontbrekende goederen niet aan de afnemer gecrediteerd, noch worden de goederen alsnog franco aan de afnemer geleverd.

Artikel 11: Typesettings, afdrukken & proefafdrukken 

 1. Wanneer klanten een bestelling plaatsen op onze website en ervoor kiezen om geen proefafdruk mee te sturen, zijn ze er zelf verantwoordelijk voor dat hun ontwerp voldoet aan de richtlijnen op onze pagina Ontwerptips. We controleren het ontwerp grondig en als er geen grote problemen zijn, drukken we het ontwerp af zoals de klant het heeft aangeleverd. Voor klanten die ervoor kiezen om een proefdruk met hun bestelling mee te sturen, garanderen we echter een consistente kwaliteit tussen de proefdruk en het uiteindelijke product. In het geval dat de kwaliteit van de afgedrukte bestelling aanzienlijk afwijkt van de goedgekeurde proefafdruk, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen en het geld voor de hele bestelling terug te vragen. We raden klanten ten zeerste aan om onze “Ontwerptips” zorgvuldig door te nemen en te overwegen om te kiezen voor een proefdruk om er zeker van te zijn dat ze tevreden zijn met het eindproduct. Ons doel is om je het best mogelijke resultaat te bieden en je vertrouwen in ons proefdrukproces is essentieel.  
 2. De opdrachtgever is verplicht de zet-, druk- of andere proeven te controleren, al dan niet met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
 3. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 4. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever gecorrigeerde of goedgekeurde proeven.
 5. Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt bovenop de overeengekomen prijs aangerekend, tenzij uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. 

Artikel 12: Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk of de geleverde/geproduceerde zaak of het verrichte werk/de geleverde dienst en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model of het zet-, druk- of andere bewijs, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij de beoordeling van de vraag of de afwijkingen in het geheel van het werk of de geleverde/geproduceerde zaken of de verrichte werkzaamheden/diensten al dan niet als van geringe betekenis moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef daaruit in aanmerking genomen, tenzij het individuele bijzondere zaken of werkzaamheden/diensten betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijkerwijs geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk of het geleverde/geproduceerde goed of de verrichte werkzaamheden/diensten, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. De opdrachtgever houdt er rekening mee dat kleuren van drukwerk en opmaakbestanden, zoals weergegeven in de (digitaal) geproduceerde drukproeven of zoals weergegeven op een beeldscherm, na productie tot op zekere hoogte zullen afwijken van de kleur van het drukwerk. Dergelijke afwijkingen kunnen evenmin reden zijn voor afkeuring, korting of ontbinding van de overeenkomst of voor schadevergoeding.
 5. Ten aanzien van overschrijdingen of onderschrijdingen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingbriefpapier is steeds een percentage van 10% toegestaan. Het grotere of kleinere geleverde aantal wordt respectievelijk in rekening gebracht of verrekend.
 6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gewicht van papier en karton worden afwijkingen van ondergeschikt belang geacht, die zijn toegestaan volgens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De betreffende voorwaarden liggen ter inzage bij de leverancier. De leverancier zendt de opdrachtgever op verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toe.
 7. Afwijkingen in andere door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de levering van deze materialen en halffabrikaten aan de leverancier, worden beschouwd als afwijkingen van geringe betekenis. De betreffende voorwaarden liggen ter inzage bij de leverancier. De leverancier zal de afnemer op verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
 8. We streven ernaar om je te voorzien van de beste kwaliteit afdrukken op ons groeipapier; wees je er echter van bewust dat bepaalde factoren die inherent zijn aan de aard van het drukken van groeipapier kunnen leiden tot eventuele variaties en imperfecties. Door het plaatsen van een bestelling op onze website, erkent u dat de kiemkracht, zaadverdeling en kleurvariaties in de uiteindelijke afdruk inherent zijn aan het drukken van groeipapier en niet worden beschouwd als tekortkomingen. Vanwege de unieke eigenschappen van groeipapier en de onvoorspelbare aard van het ontkiemen van zaden, moeten we je helaas informeren dat we geen terugbetalingen kunnen doen of klachten kunnen accepteren met betrekking tot drukvariaties of onvolkomenheden die binnen de industrie geaccepteerde normen voor de productie van groeipapier vallen. We raden klanten aan om onze richtlijnen en productbeschrijvingen zorgvuldig door te nemen voordat ze een bestelling plaatsen, omdat we begrijpen dat de ecologische voordelen van groeipapier gepaard kunnen gaan met kleine variaties in de afdrukkwaliteit. Als je specifieke zorgen of vragen hebt over ons drukproces, neem dan contact op met onze klantenservice voordat je bestelt. We stellen je begrip en medewerking bij het omarmen van de natuurlijke schoonheid en variabiliteit van groeipapier zeer op prijs.

Artikel 13: Duurovereenkomst; periodieken

 1. Een overeenkomst tot het maken van een periodiek geldt, tenzij schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts worden opgezegd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn als bedoeld in lid 2, tenzij de opdrachtgever een eenmalige opzegvergoeding betaalt van 50% van het totale bedrag dat de leverancier over het gehele voorafgaande jaar in rekening heeft gebracht voor de productie van het periodiek.
 2. De opzegtermijn bedraagt een jaar indien het een periodiek betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodiek betreft die minder vaak verschijnt.
 3. Onder een periodiek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt verstaan een uitgave die ten minste tweemaal per jaar verschijnt.
 4. Onder productie in de zin van lid 1 van dit artikel wordt mede verstaan de productie van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse boekjes, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden ten behoeve van de afwerking en verspreiding van de uitgave.
 5. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts worden opgezegd door middel van een aangetekende brief, een brief met ontvangstbevestiging of door middel van een deurwaardersexploot. 
 6. Van de bepalingen in deze overeenkomst kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 7. De leden 1, 5 en 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van diensten of werkzaamheden, met dien verstande dat de opzegtermijn in die gevallen standaard 6 maanden bedraagt.

Artikel 14: Intellectueel eigendom enz.

 1. De opdrachtgever garandeert de leverancier dat de opdrachtgever rechthebbende is ten aanzien van alle door of namens hem in het kader van de overeenkomst ontvangen zaken in welke vorm dan ook zoals kopij, typografie, modellen, tekeningen, foto's, afbeeldingen, litho's, films, video's, informatiedragers, software, data, broncodes, objectcodes, monsters, ontwerpen, schetsen, processen, procedures, rapporten, artikelen, correspondentie, documenten etc. en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, waaronder begrepen de rechten die deze derden kunnen uitoefenen op grond van een overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden ter zake kunnen doen gelden.
 2. Indien de leverancier in redelijkheid twijfelt of de afnemer de rechthebbende is als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat onomstotelijk vaststaat dat de afnemer de rechthebbende is. De leverancier zal alsdan alsnog binnen een redelijke termijn de overeenkomst uitvoeren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de leverancier steeds rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan ten aanzien van de door de leverancier ter uitvoering van de overeenkomst geleverde goederen, diensten en verrichte werkzaamheden.
 4. De door de leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken zoals kopij, typografie, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, programmatuur, websites, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, noch een tot het vormgevingselement daarvan wezenlijk deel, ook indien of voor zover op het vormgevingselement voor de leverancier geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming bestaat, mogen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier in het kader van enig productieproces niet worden verveelvoudigd.
 5. Na levering door de leverancier verkrijgt de opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde goederen, verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden, onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever volledig aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde goederen in het kader van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever en de opdrachtgever zal deze goederen niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.
 6. Het op grond van dit artikel aan de opdrachtgever verleende recht laat onverlet het recht of de mogelijkheid van de leverancier om de onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, programmeertalen, protocollen, standaarden, knowhow en dergelijke waarop een dergelijke ontwikkeling is gebaseerd, voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin tast het het recht van de leverancier aan om ten behoeve van de opdrachtgever ontwikkelingen te doen die soortgelijk zijn aan en/of afgeleid zijn van ontwikkelingen die ten behoeve van de opdrachtgever worden of zijn gedaan.
 7. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is leverancier steeds gerechtigd technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waartoe opdrachtgever toegang heeft. 

Artikel 15: Eigendom van productiemiddelen enz.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle door de Leverancier vervaardigde zaken (zoals stansmessen) eigendom van de Leverancier, ook indien deze als aparte post in de offerte of op de factuur zijn vermeld.
 2. De leverancier is niet verplicht de in lid 1 bedoelde zaken aan de afnemer af te geven of anderszins aan de afnemer over te dragen.
 3. De leverancier is niet verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken voor de afnemer te bewaren. Indien de leverancier en de afnemer overeenkomen dat deze zaken voor de afnemer worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 16: Eigendom van de klant, pandrecht

 1. De leverancier zal de door de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst aan de leverancier toevertrouwde zaken bewaren als een goed huisvader.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt de afnemer tijdens de opslag alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De afnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat, alvorens kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager aan de leverancier ter beschikking te stellen, daarvan een duplicaat wordt gemaakt. De afnemer is verplicht deze kopie te bewaren voor het geval de afgegeven zaken tijdens de opslag door de leverancier onbruikbaar zijn geworden door verlies of beschadiging. In dat geval dient de opdrachtgever op verzoek van de leverancier tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar aan de leverancier te verstrekken.
 4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier in de macht van de leverancier worden gebracht, alsmede op alle andere zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever en die de leverancier in de macht van de leverancier heeft gebracht en op geleverde zaken ten aanzien waarvan de leverancier geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud doordat de geleverde zaken zijn samengevoegd, vervormd of nagetrokken, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de afnemer in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare schulden en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen.

Artikel 17: De door de klant aangeleverde materialen, producten, specificaties en informatie

 1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen dat de opdrachtgever materiaal, (elektronische) informatie of producten ter beschikking stelt om te drukken of te bewerken, dient de opdrachtgever deze aanlevering tijdig en op de juiste wijze te verzorgen ten behoeve van een normale, methodische productie. De opdrachtgever ontvangt hiertoe instructies van de leverancier.
 2. De opdrachtgever is voorts verplicht om naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal c.q. de daartoe benodigde producten, een redelijke hoeveelheid voor proeven en afvalbladen e.d. benodigd voor de betreffende productie te leveren. De opdrachtgever ontvangt hiertoe een verklaring van de leverancier. De opdrachtgever garandeert dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt geen erkenning in dat een voldoende hoeveelheid of de hoeveelheid vermeld op het verzendingsdocument ontvangen werd.
 3. De afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in het feit dat de leverancier specificaties of andere mededelingen mondeling of door een daartoe door de afnemer aangewezen persoon gedaan, dan wel doorgegeven door middel van enig technisch middel zoals telefoon of e-mail, niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig heeft ontvangen.
 4. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voor het drukken te keuren of op hun geschiktheid daartoe te onderzoeken.
 5. De leverancier is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in buitengewone verwerkingsmoeilijkheden of in verwerkingsmoeilijkheden die voor de leverancier redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en voortvloeien uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen, (elektronische) gegevens of producten noch indien deze het gevolg zijn van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster of voorbeeld en de later door de opdrachtgever aangeleverde materialen, (elektronische) gegevens of producten.
 6. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als duurzaamheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst de eigenschappen en de aard van de door hem geleverde materialen of producten heeft vermeld en/of gebrekkige informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en/of de toegepaste oppervlaktebehandelingen.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de leverancier evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de door de leverancier van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken of te verwerken materialen en producten zijn losgeraakt, aan elkaar kleven, vervuild zijn, van glans of kleur zijn veranderd, noch voor enige schade die aan deze materialen en producten wordt toegebracht indien deze zijn voorbehandeld, onder meer door het aanbrengen van vernis, lak of anti-vlekkenpoeder.
 8. De opdrachtgever is verplicht de leverancier vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's bij het bedrukken of verwerken van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten.
 9. De leverancier is gerechtigd over de resten van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten, zoals snijafval, te beschikken als waren zij eigendom van de leverancier. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht op verzoek van de leverancier de niet gebruikte materialen en producten alsmede de hiervoor bedoelde restanten binnen een door de leverancier te stellen termijn bij de leverancier af te halen.

Artikel 18: Overmacht

 1. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door de leverancier kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (overmacht).
 2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval - maar niet uitsluitend - verstaan een tekortkoming ten gevolge van oorlog, mobilisatie, oproer, overstroming, stremming in de scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in of beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, tekort aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, stakingen, uitsluitingen, vakbondsacties, exportbeperkingen, andere overheidsmaatregelen, niet-levering van essentiële materialen en halffabrikaten door derden, sabotage, opzet of grove nalatigheid van hulppersoneel en andere soortgelijke omstandigheden.
 3. In geval van overmacht heeft de leverancier de keuze om ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de overmachtssituatie niet langer bestaat, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen. In beide gevallen heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is opdrachtgever eveneens bevoegd de overeenkomst (voor de toekomst) gedeeltelijk te ontbinden, zulks met dien verstande dat leverancier conform lid 4 van dit artikel gerechtigd is een factuur te sturen voor de reeds geleverde zaken c.q. de reeds verrichte werkzaamheden/diensten. Bij een gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van (eventuele) schade.
 4. Indien leverancier bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt en die het gevolg is van een aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming in de nakoming. Alleen de schade waarvoor de leverancier verzekerd is, of redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn - gelet op de aard van het bedrijf van de leverancier en de markt waarin hij opereert - komt voor vergoeding in aanmerking en alleen tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in het betreffende geval uitkeert.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komen
  a) vermogensschade, zoals - maar niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade verband houdende met kosten in verband met onderbreking of staking van (een deel van) het bedrijf van de opdrachtgever en/of andere indirecte schade;
  b) schade ontstaan door handelen of nalaten van de afnemer en/of derden in strijd met de door de leverancier verstrekte instructies of in strijd met de overeenkomst en/of deze leveringsvoorwaarden;
  c) schade als direct gevolg van onjuiste, onvolledige en/of gebrekkige informatie die door of namens de opdrachtgever aan de leverancier is verstrekt;
  d) schade als gevolg van of in verband met tegen leverancier gepleegde cybercrime (computercriminaliteit) of cybercrime waarvan leverancier slachtoffer is geworden, indien leverancier voor deze schade aansprakelijk is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van of in verband met: het binnendringen in een geautomatiseerd werk (computerhacking) (artikel 138ab Wetboek van Strafrecht), het belemmeren van de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk (artikel 138b Wetboek van Strafrecht), het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van een geautomatiseerd werk of een werk voor telecommunicatie, het veroorzaken van een verstoring in het verloop of de werking van een dergelijk werk of het frustreren van een veiligheidsmaatregel die ten aanzien van een dergelijk werk is genomen (artikel 161sexies en 161septies Wetboek van Strafrecht), alsmede het wederrechtelijk wijzigen, verwijderen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken van gegevens of het daaraan toevoegen van andere gegevens en/of het verstrekken of verspreiden van gegevens die bedoeld zijn om schade toe te brengen aan een geautomatiseerd werk (door zelfreplicatie (computervirussen)) (artikel 350a Wetboek van Strafrecht).
 3. Indien:
  a) het voor de leverancier ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet of niet onder redelijke voorwaarden mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 van dit artikel af te sluiten of onder redelijke voorwaarden uit te breiden;
  b) de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat;
  c) de betreffende schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de uitkering van de schade beperkt tot het bedrag dat de leverancier met de afnemer voor de (lopende) overeenkomst is overeengekomen (exclusief BTW).
 4. Leverancier is na levering niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat of nadat opdrachtgever de (geproduceerde) zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk aan derden in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, respectievelijk aan derden heeft doen leveren.
 5. De leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade aan materialen of producten die de leverancier van de opdrachtgever heeft ontvangen om door de leverancier te worden bedrukt, bewerkt of verwerkt, indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst de leverancier op de hoogte heeft gesteld van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever of deze leveringsvoorwaarden of anderszins niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever de leverancier terzake volledig vrijwaren en alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 20: Veiligheid

 1. Indien de leverancier op grond van de overeenkomst verplicht is tot enige vorm van informatiebeveiliging, zal deze beveiliging voldoen aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties inzake beveiliging. De leverancier garandeert niet dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden effectief is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan de te treffen beveiligingsmaatregelen verbonden kosten, niet onredelijk is.
 2. De door of namens de leverancier verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn gerechtigd de toegekende toegangs- of identificatiecodes te wijzigen, zijn vertrouwelijk en zullen door de opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden binnen de eigen organisatie van de opdrachtgever bekend worden gemaakt. De leverancier is gerechtigd de toegekende toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. 
 3. De klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen, deze tijdig updaten en te allen tijde beschikken over operationele antivirussoftware.

Artikel 21: Verwerking van persoonsgegevens

 1. Indien de leverancier persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“de GDPR”) verwerkt of laat verwerken, zal de leverancier in verband met de verwerking van deze gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, de GDPR. In dat geval wordt de leverancier geacht de verwerker te zijn als bedoeld in de GDPR en zal hij als zodanig voldoen aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR. In dat geval sluiten de leverancier en de klant een verwerkersovereenkomst in de zin van de GDPR, waarin de afspraken tussen de partijen worden vastgelegd.
 2. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in lid 1 van dit artikel, is de klant verplicht om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de GDPR. In dat geval wordt de klant beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker zoals bedoeld in de GDPR. In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker is de klant volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit de bovengenoemde wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de GDPR.
 3. In geval van verwerking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens garandeert de cliënt dat de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig was en geen inbreuk maakt op de rechten van de betrokkenen. De cliënt vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven door de cliënt van de relevante wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de GDPR. De leverancier is enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de verwerking van de persoonsgegevens door de leverancier indien tijdens de verwerking de verplichtingen van de GDPR die specifiek gericht zijn op de leverancier als verwerker niet werden nageleefd of de leverancier buiten of in strijd met de wettelijke instructies van de klant heeft gehandeld.

Artikel 22: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door een bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in dwingend recht.
 3. Door het uploaden en indienen van ontwerpen op onze website voor het drukken op groeipapier, erken je en ga je ermee akkoord dat Growingpaper het recht behoudt om deze door de klant gegenereerde ontwerpen te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. Dit kan inhouden dat de op maat gemaakte producten getoond worden op onze website, social media platforms, promotiemateriaal en andere marketingkanalen. Wees ervan verzekerd dat alle persoonlijke informatie of gevoelige details vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat alleen de visuele weergave van het ontwerp zal worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Als je je zorgen maakt over het gebruik van je specifieke ontwerp, neem dan contact op met onze klantenservice om je voorkeuren of beperkingen met betrekking tot de zichtbaarheid van je aangepaste creaties te bespreken. Jouw tevredenheid en privacy zijn belangrijk voor ons en wij zetten ons in voor een transparant en respectvol gebruik van de ontwerpen die jij aan Growingpaper toevertrouwt.

Artikel 23: Vervaltermijnen

 1. Onverminderd het bepaalde in dwingend recht vervallen de rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de afnemer, uit welken hoofde ook, jegens de leverancier in verband met de geproduceerde/geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden/diensten na verloop van twaalf (12) maanden vanaf het moment waarop de afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en de afnemer niet voor het verstrijken van de termijn een schriftelijke vordering bij de leverancier heeft ingediend.
 2. Indien niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn schriftelijk bij de leverancier is gereclameerd met betrekking tot de door de leverancier vervaardigde zaken en/of verrichte werkzaamheden/diensten, vervalt, onverminderd het bepaalde in dwingend recht, elke rechtsvordering van de afnemer terzake indien de leverancier niet binnen een termijn van vier (4) maanden na ontvangst van de betreffende vordering op grond van artikel 25 van de leveringsvoorwaarden voor de bevoegde rechter is gedaagd.

Artikel 24: Opzegging

 1. Ingeval de klant één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft de leverancier het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en/of zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan de leverancier toekomende rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die de leverancier in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de bedragen die de leverancier vóór de ontbinding van de overeenkomst heeft gefactureerd in verband met al hetgeen de leverancier reeds naar behoren heeft verricht of geleverd), worden terstond opeisbaar.
 2. In geval van:
  1. - (het aanvragen van) liquidatie van de cliënt, (het aanvragen van) surseance van betaling van de cliënt, voor zover de cliënt een natuurlijk persoon is: de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) op de cliënt of diens overlijden; of
  2. - beslag op een substantieel deel van het vermogen van de cliënt of de situatie dat de cliënt geacht moet worden niet langer in staat te zijn de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen; of
  3. - staking, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname, directe of indirecte wijziging in de zeggenschap over het bedrijf van de cliënt of een vergelijkbare situatie; of
  4. - staking van het bedrijf van de opdrachtgever; de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en de leverancier het recht heeft de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan de leverancier toekomende rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding
 3. In geval van onherroepelijk faillissement van opdrachtgever eindigt het recht (voor zover van toepassing) tot gebruik van de ter beschikking gestelde software, websites en dergelijke en het gebruik van de diensten van leverancier, zonder dat daartoe een ontbindingsakte is vereist.

Artikel 25: Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever. De bevoegde rechter is de rechter in het arrondissement waar de leverancier is gevestigd, tenzij de opdrachtgever een consument is en binnen één maand nadat de leverancier zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, heeft gekozen voor beslechting van het geschil door een volgens de wet bevoegde rechter.

Eigen ontwerp

Bij Growingpaper ontwerp je je eigen verhaal op duurzaam groeipapier.

Eigen ontwerp